Developed in conjunction with Joomla extensions.

   
  • ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  • ห้าม ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำให้มองดูแล้วไม่ เป็นระเบียบเรัยบร้อย    ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท
  • ห้าม บ้วน สั่งหรือถ่มน้ำลาย น้ำมูก น้ำหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือที่สาธารณะ   ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย