Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
2. ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
3. ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
4. ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด,ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน)

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย